Advertisment

เกมส์ดอร่าส่งผลไม้ เกมดอร่าขี่รถส่งผลไม้ Dora dairy delivery

Advertisement
Advertisement


is loading...
0%

เกมส์ดอร่าส่งผลไม้ เกมดอร่าขี่รถส่งผลไม้ Dora dairy delivery is loading...

Advertisment

เกมส์ดอร่าส่งผลไม้ เกมดอร่าขี่รถส่งผลไม้ Dora dairy delivery

เกมส์ดอร่าขี่รถส่งผลไม้ Dora dairy delivery เกมดอร่าส่งผลไม้ เกมส์นี้ดอร่ารับอาสาขี่รถส่งผลไม้ในไร่ให้กับลูกค้าในตลาด ซึ่งเส้นทางที่ไปนั้นเป็นทางวิบาก ต้องขี่ขึ้นเนินลงเนิน ช่วยดอร่าประคองรถอย่าให้ผลไม้ตกลงมา เพื่อส่งถึงลูกค้าในตลาดอย่างปลอดภัย

วิธีเล่นเกมส์

- ใช้ปุ่มลูกศรในการบังคับรถ